Nhớ mãi không quên................

Hãy cố gắng giữ những ký ức tình bạn đẹp
 
Trang ChínhPortalCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

  Co ban ngoi canh

Go down 
Tác giảThông điệp
nhung

avatar

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 31/05/2011

Bài gửiTiêu đề: Co ban ngoi canh   Sun Jun 05, 2011 7:54 am

Håi ®Çu n¨m líp m­êi mét, t«I míi chuyÓn vÒ ®©y nªn mäi chuyÖn ë líp cò t«I kh«ng biÕt g× c¶. h¬n bèn m­¬I thµnh viªn cña líp ®ãn nhËn t«I hÕt søc th©n thiÖn khiÕn c¶m gi¸c c¨ng th¼ng trong t«I v¬I ®I phÇn nµo. trong líp, mçi bµn ngåi hai häc sinh. Duy nhÊt c¸I bµn ë vÞ trÝ rÊt ®Ñp nh×n ra cöa sæ nh×n ra c©y xanh l¹i chØ cã mét ng­êi. “ Em ngåi chung víi Hoµng nhÐ!”- ThÇy chñ nhiÖm ®Ò nghÞ. T«I vui vÎ ®ång ý ngay. Tuy nhiªn lóc «m cÆp ®Õn chç míi, t«I kh«ng thÓ nhËn ra ¸nh m¾t mäi ng­êi ®ang nh×n m×nh mét c¸ch ¸I ng¹i.

Ngay trong buæi häc ®Çu tiªn ®ã, t«I ®· hiÓu ra v× sao chiÕc bµn ®Ñp nhÊt laau nay chØ cã mét ng­êi. T«I võa ngåi xuèng, Hoµn nh¾c ngay: bµn bÞ x­ít vµi chç coi chõng tay ¸o d¸I bÞ sên: . t«I ch­a kÞp c¸m ¬n v× sù nh¾t nhë ®Çy thiÖn ý, c« b¹n nãi tiÕp lu«n: “ nÕu cã nhiÒu ¸o dµi ®Ó thay ®æi nh­ tí th× kh«ng sao. Nh­ng cã mét hai c¸I mµ bÞ sên r¸ch th× khã coi l¾m ®ã! T«I söng sèt ®Õn nçi kh«ng nãi ®­îc g×. Qu¶ thËt lµ t«I chØ cã mét chiÕc ¸o dµi ®ång phôc ®Ó mÆc s¸ng thø 2 theo néi quy cña nhµ tr­êng. Dï sao t«I vÉn rô rÌ hái th¨m: Tr­íc kia cã ai ngåi chç nµy kh«ng vËy Hoµn? c« b¹n nh×n t«I nhím mµy, “ ai còng muèn nh­ng tí kh«ng ®ång ý. Tí thÝch ®­îc rçng r·I mét m×nh!”. Giê ra ch¬I t«I ®øng l¸ng ch¸ng ngoµi hµnh lang, mÊy c« b¹n trong líp dõng l¹i ghÐ tai t«I nãi víi nhiÒu c¶m th«ng: “ chôi khã mét chót nhÐ kh«ng ai trong líp m×nh chôi næi Hoµn ®©u!”

DÇn dÇn, t«I chît nhËn ra t¹i sao ng­êi ngåi c¹nh m×nh khiÕn xung quang kh«ng chØ ng¸n ng¹i mµm cßn sî h·I. trong tÊt c¶ mäi viÖc, Hoµn th­êng giµnh quyÒn ph¸n xÐt ng­êi kh¸c. c« b¹n lu«n lÊy m×nh ra lµm th­íc ®o. TÊt nhiªn ch¼ng ai b»ng ®­îc Hoµn c¶. thªm n÷a c« b¹n l¹i nãi tÊt c¶ ®iÒu ®ã mét c¸ch tù nhiªn ®óng lóc ®óng chç, nªn c¸c n¹n nh©n chØ biÕt im lÆng hoÆt ph¶n øng mét c¸ch yÕu ít råi th«i. nh­ng khã chôi ®ã c¸c thµnh viªn ®Òu biÕt víi nhau, còng kh«ng thÓ nãi víi ng­êi lín. Bëi v× râ rµng dï thiÕu vÎ hoµ ®ång vµ Ýt tham gia ho¹t ®éng líp, nh­ng trong mÊt thÇy c« Hoµn vÉn lµ mét häc sinh kh«ng chª vµo ®©u ®­îc. C« b¹n häc rÊt giái, m«n nµo còng ®¹t diÓm xu©t s¾t. ch­a bao giê Hoµn ph¹m ph¶I nh÷ng lçi ngí ngÈn nh­ ®I gäc trÔ hay mÆt sai ®ång phôc quy ®Þnh. Nãi mét c¸ch c«ng b»ng. th× khi phª ph¸n xung quanh mét c¸ch kh¾t nghiÖt Hoµn còng lµ mét ng­êi cù kú khã tÝnh víi chÝnh b¶n th©n.

Ngåi c¹nh nhau mçi ngµy, th× vÉn ph¶I chia sÎ mét vµi thãi quen chung. Do tÝnh l¬ ®Ônh, t«I hay quªn s¸ch hay ®å dïng häc tËp ë nhµ. Nh÷ng lóc ®ã hái m­în Hoµn còng kh«ng cã vÊn ®Ò g× . c« b¹n Êy lu«n mang ®ñ, hoÆtu thõa vµ ®­a cho t«I m­în mét c¸nh dÔ dµng. tÊt nhiªn khi lÊy l¹i , Hoµn sÏ lau s¹ch mäi thø , khiÕn t«I rÊt xÊu hæ. H«m ®ã trêi nãng t«I nhanh nh¶u ch¹y xuèng c¨ng- tin mua hai cèc si-r« ®¸ bµo, mét b¹c hµ mét d©u. ®em lªn líp, t«I ch×a ra cho Hoµn chän. C« b¹n nh×n hai cèc si-r« suy nghÜ ®¸y, råi l¾c ®Çu: “®¸ bµo nµy ®©u ph¶I lµm tõ n­íc tinh khiÕt, ®au bong ®Êy!”. Sau ®ã Hoµn lÊy nøoc ®em theo trong c¸I b×nh ®¾t tiÒn, t«I uèng mét m×nh. T«I giËn m×nh ngu ngèc dÏ sî. Lñi thñi ra hµnh lang t«I uèng hÕt cèc ®á, råi cèc xanh cho ®Õn khi ng­êi l¹nh to¸t

Tr­êng trung häc cña chóng t«I míi x©y héi tr­ßng míi. S©n khÊu cßn ®­îc trang bÞ c¶ dµn trèng vµ c©y ®dµn nhn¹c piano. Cuèi n¨m tr­êng tæ chøc héi diÔn v¨n nghÖ. Líp t«I tham gia hai tiÕc môc. T«I xung phong ®Öm ®µn. dï kh«ng xuÊt s¾c, nh­ng t«I ch¬I ágan còng tµm t¹m. “ §µn cña em kh«ng tèt l¾m, nh­ng vÉn dïng ®­îc! T«I thµnh thËt. ThÇy chñ nhiÖm khªn t«I cã tinh thÇn ®ång ®éi . lóc mäi ng­êi rôc rÞt vÒ, Hoµn bçng hái t«I , vÉn b»ng c¸I giäng g©y khã chôi: “ c¸I ®µn cò cña cËu cã ra g× kh«ng? gi¬ th× t«I giËn diªn lªn: “ th× sao nµo” . Hoµn nãi th¶ng nhiªn”: “ nhµ tí còng cã ®µn organ. ®µn xÞn h¼n hoi. Tí cßn ch¬I c¶ piano n÷a!”. bçng d­ng t«I hÐt to¸n len b¹n Hoµn cã organ xÞn. B¹n Êy cßn ®Öm dµn piano cho líp h¸t n÷a. thÇy chñ nhiªm quay l¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c, c« b¹n ngåi c¹nh gËt ®Çu: “ v©ng ®óng vËy!”.

T«I sang nhµ Hoµn, tËp ®µn tr­íc cïng nhau. Nhµ Hoµn ®Ñp vµ mäi ®å ®¹t ®Òu ®¾t gi, ch¼ng thiÕu thø g×. chØ kh«ng thÊy bãng ng­êi, ngoµi chÞ gióp viÖc lÆng lÏ. Ba mÑ Hoµn li dÞ. C« b¹n sèng víi ba. Mµ ba cña Hoµn lai ®I v¾ng suèt mét th¸ng cã mÆt vµi ngµy. tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t«I biÕt rÊt chËm.. suèt hai cïng tËp tµn, thØnh tho¶ng khi t«I hái c« b¹n míi nãi ra mét chót, vÉn b»ng giäng l¹nh lÏo quen thuéc, ch¼ng cã g× lµ buån rÇu hay th­¬ng xãt b¶n th©n. Nh­ng t«I hiÓu kh«ng ai c« ®éc b»ng b¹n Ê. Sù tù phô th¸I ®é khã chôi cña Hoµn chÝnh lµ hµng rµo b¹n Êy tù dùng lªn, ®Ó che dÊu mÆc c¶m vµ nçi sî h·I.

Buæi diÔn v¨n nghÖ còng lµ lóc bÕ gi¶ng n¨m häc. KÕt thóc phÇn diÔn cña líp t«I, trong tiÕng vâ tay vang déi, hai nh¹c c«ng ra chµo. thËt tù nhiªn t«I n¾m lÊy bµn tay ng­êi ®øng c¹nh, ®­a lªn, cïng vÉy.

C¶ líp chia tay ë s©n tr­êng, Hoµn bçng b­íc theo t«I: “ cËu vÉn sÏ ®Õn nhµ tí chø, dï kh«ng tËp ®µn n÷a?”. ch¼ng biÕt nãi g×, t«I chØ n¾m lÊybµn tat nhá b¹n, siÕt thËt chÆt thay cho c©u tr¶ lêi.
b¹n ngåi c¹nh
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Co ban ngoi canh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Từ con diều giấy đến chiếc máy vi tính
» Cá Hổ - Piranha 2010 DVDrip 'kinh hết cả dị...'
» Bài toán tính thủy triều theo Lịch thủy triều Anh (excel)
» Giải thích hiệu ứng chân vịt và đặc tính điều động tàu
» [ĐBCB] TOP nói về những cảnh "hot" trong phim "Tazza 2" trên tạp chí Arena Homme Plus

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhớ mãi không quên................ :: GIẢI TRÍ :: | TRUYỆN | THƠ | SÁCH | :: Truyện ngắn-
Chuyển đến